Regulamin szkoleń otwartych

 1. Postanowienia wstępne
  1. Organizatorem Szkolenia jest SEAM Group Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, REGON: 146749182, NIP/VAT EU: PL9512368771, KRS 469907, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
  2. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, posiadającymi zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), zwanych dalej „Zamawiającym”. Zamawiający może zgłosić do uczestnictwa wskazaną osobę („Uczestnik”).
  3. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  4. W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu przez konsumenta (osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może on skontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod nr telefonu +48 22 20 35 440, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres europe@seamgroup.com lub bezpośrednio w biurze Organizatora w celu ustalenia warunków udziału w szkoleniu.

 2. Szkolenie
  1. Cena Szkolenia obejmuje udział w zajęciach, związane z zajęciami materiały szkoleniowe, w przypadku szkoleń stacjonarnych również lunch i przerwy kawowe. 

 3. Zgłoszenie uczestnictwa
  1. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu należy dokonać poprzez formularz udostępniany przez Organizatora,  również w formie elektronicznej (umieszczony na dedykowanej stronie szkolenia). Rejestracja i potwierdzenie zgłoszenia nastąpią w formie mailowej. Strony pozostają związane treścią regulaminu od dnia akceptacji zgłoszenia.
  2. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty wskazanej przez Organizatora. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni.
  3. W przypadku nieotrzymania wpłaty w wyznaczonych terminach Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia praw do wynagrodzenia drogą windykacji samodzielnej lub zleconej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Szkoleniu.
  4. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić na adres: europe@seamgroup.com. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, Zamawiającemu przysługuje zwrot pełnej kwoty, jeżeli rezygnacja zostanie złożona na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia. Jeżeli rezygnacja zostanie złożona w terminie od 29 do 15 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia, zamawiającemu przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja z uczestnictwa w okresie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu według powyższych zasad. Rezygnacja po rozpoczęciu Szkolenia nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.
  5. Istnieje możliwość zmiany uczestnika Szkolenia. Można jednak tego dokonać tylko 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
  6. Składając zamówienie na Szkolenie po terminie możliwej rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za Szkolenie w pełnej wysokości.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnej korekty w programie Szkolenia. Aktualny program Szkolenia dostępny jest na stronie WWW wydarzenia.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o czym poinformuje Uczestników 7 dni przed planowanym terminem zajęć. Organizatorowi przysługuje prawo do jego odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń.
  9. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator może zaproponować Zamawiającemu udział w Szkoleniu w innym terminie. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
   

 1. RODO
  1. Administratorem danych osobowych jest SEAM Group Europe Sp. z o.o. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. SEAM Group będzie przetwarzać dane osobowe wprowadzone w formularzu rejestracyjnym szkolenia w celu zorganizowania i przeprowadzenia Szkolenia zgodnie ze zgłoszeniem udziału w Szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR).
  2. SEAM Group może również informować uczestników o innych ofertach szkoleniowych, działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. W tym zakresie będzie wykorzystywać dane w celu bieżącego kontaktu związanego ze Szkoleniem - rozliczenia płatności, przesłania dokładnego harmonogramu szkolenia, materiałów szkoleniowych - oraz w innych sprawach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Szkolenia.
  3. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do wycofania zgody na komunikację wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@seamgroup.com. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych w polityce prywatności SEAM Group.

 2. Postępowanie w przypadku identyfikacji wystąpienia ryzyka epidemicznego
  1. Uczestnik oświadcza, że w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w zajęciach grupowych podczas trwania epidemii. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia. 
  2. Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia stanowi Załącznik do Regulaminu. Osoba, która odmówi wypełnienia Oświadczenia nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Szkoleń.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły szkolenia stacjonarnego w formułę online lub hybrydową w przypadku zmiany obostrzeń epidemiologicznych i braku możliwości zorganizowania szkolenia w formule stacjonarnej. Wszelkie zmiany zostaną zakomunikowane w najszybszym możliwym terminie w formie pisemnej. Zmiana formuły szkolenia powinna zostać zaakceptowana przez uczestnika. 
 3. Warunki udziału w szkoleniach online. 
  1. Uczestnik Szkolenia on-line otrzymuje dostęp do danego Szkolenia na Platformie po dokonaniu płatności za Szkolenia. Do korzystania ze Szkoleń on-line za pośrednictwem Platformy, w tym uczestnictwa w nich, niezbędne jest: dostęp do komputera podłączonego do sieci internetowej, wyposażonego w głośniki lub możliwość podpięcia słuchawek, mikrofon i kamerę, zainstalowanie system Windows 7 lub nowszego, zainstalowanie przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox 75 lub wyższa, lub Google Chrome.
  2.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu słabego łącza internetowego, niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
  3.
  Organizator gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Platformy NIE POWODUJE po stronie Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Platformy NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.
  4. Organizator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych.
  5. Organizator  nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu platformy wynikające z globalnych awarii sieci internetowej.
  6.
  Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości zgłasza ten fakt koordynatorowi Szkolenia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (europe@seamgroup.com, +48 22 203 54 40). 

 4. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  2. Ewentualne spory wynikające ze zgłoszeń i umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  3. Nadesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez SEAM Group jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.