Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ.


1. ADMINISTRATOR
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest SEAM GROUP EUROPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator”).

2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

• w drodze poczty elektronicznej (e-mail): daneosobowe@seamgroup.com
• za pośrednictwem poczty: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
• osobiście w siedzibie Administratora.

3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:
• imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa banku i numer rachunku bankowego, informacje dotyczące wykonywani umowy dotyczącej szkolenia;
• oraz inne dane osobowe, o ile jest to związane z zawartą z Państwem umową dotyczącą szkolenia i Państwa udziału w szkoleniu.

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

5. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonywanie zawartej z Państwem umowy o udział w szkoleniu. Podstawą prawną jest art. 6(1)(b) RODO (tj. zawarta z Państwem umowa). Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wynikających z przepisów prawa podatkowego i wówczas podstawę prawną stanowią te przepisy oraz art. 6(1)(c) RODO (przetwarzanie danych osobowych w związku z obowiązkami nakładanymi przesz przepisy prawa na Administratora).

6. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych
w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych
gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Prawo usunięcia danych osobowych
• gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
• gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
• gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
• gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
• dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy, banki, urzędy skarbowe).

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy upłynie termin przedawnienia roszczeń mogących powstać z umowy dotyczącej udziału w szkoleniu, która nas z Państwem łączy.

9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie tych danych osobowych oznacza, że taka umowa nie mogłaby być zawarta, ani wykonana.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.